KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer
Op deze website stelt de KCZB informatie ter beschikking aan het publiek over de dienstverlening van de KCZB in het algemeen en over de dienstverlening voor KCZB leden in het bijzonder. Hoewel alle betrokkenen de beste inspanningen hebben geleverd om zich van de juistheid van de op deze website beschikbare informatie te vergewissen, garanderen zij niet dat deze informatie up-to-date, volledig en/of juist is en aanvaardt de KCZB geen verantwoordelijkheid daarvoor. Ook aanvaardt de KCZB geen verantwoordelijkheid voor informatie op websites van derden waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien u onjuiste of onvolledige informatie aantreft, stellen wij het zeer op prijs stellen als u dat meldt: info@kczb.nl

Privacy beleid
De KCZB vindt het van essentieel belang dat de gegevens van zijn relaties en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De KCZB wil open zijn over de wijze waarop uw organisatiegegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacy beleid.

Beheer en verwerking van uw organistatiegegevens
De website is in beheer bij de KCZB. Als u gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen, is dat altijd gerelateerd aan een bepaald product of een bepaalde dienst, zoals het bestellen van een publicatie of het aanmelden voor een nieuwsbrief of activiteit. De KCZB gebruikt uw gegevens alleen voor die producten of diensten waarbij u uw gegevens heeft ingevuld, of vraagt expliciet of uw gegevens ook voor andere producten of diensten van de KCZB gebruikt mogen worden.

Geen verkoop van uw gegevens aan derden
Soms wordt de KCZB benaderd door partners met wie wordt samengewerkt, met de vraag of zij u als relatie van de KCZB mogen benaderen. U kunt daarbij denken aan aanbieders van goederen of activiteiten die voor de KCZB leden van belang kunnen zijn. In ieder geval activiteiten gerelateerd aan activiteiten van koren. Deze mogelijkheden willen wij niet uitsluiten. We zullen daarbij echter onder geen beding uw gegevens verkopen. De KCZB verzorgt zelf de mailingen (via de post of via e-mail) voor derden die daarom vragen. Daardoor worden de adresgegevens nooit uit handen gegeven.

Copyright
De KCZB heeft als belangenbehartiger voor de koorwereld de kerntaak om informatie en kennis te verzamelen en te delen met de bij de KCZB aangesloten koren. Informatie die is voorbehouden aan leden (dus die alleen beschikbaar is als men als gebruiker (koor) is ingelogd), mag niet verder worden verspreid dan binnen de eigen vereniging. Openbare informatie op deze website mag worden gebruikt onder voorwaarde van bronvermelding (KCZB, www.kczb.nl) en met de volgende beperkingen:

voor delen waar expliciet een copyright © wordt aangegeven, gelden de standaard beperkingen krachtens de auteurswet.
hyperlinks naar de website www.kczb.nl zijn toegestaan, mits duidelijk wordt aangegeven dat naar deze website wordt verwezen.
gehele of gedeeltelijke kopieën van www.kczb.nl gebruiken binnen eigen toepassingen voor niet-persoonlijk gebruik (website, cd-rom, intranet, print, enzovoorts) is niet toegestaan, alleen al omdat onze informatie voortdurend wordt geactualiseerd. De desbetreffende informatie mag wel via hyperlinks naar onze website worden ontsloten.
Foto's en andere beelden mogen niet overgenomen/gekopieerd worden, tenzij dat uitdrukkelijk bij de foto’s is vermeld. Voor gebruik van fotomateriaal van de KCZB is schriftelijke toestemming vereist van de KCZB: bestuur@kczb.nl


> Download hier onze privacyverklaring