KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

ANBI en SBBI

Een koor moet om in aanmerking te komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) in Nederland aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd door de Belastingdienst en omvatten onder meer:

Algemeen nut: Het zangkoor moet zich richten op het dienen van het algemeen nut en mag geen winstoogmerk hebben. De activiteiten van het koor moeten bijdragen aan het algemeen belang.
Rechtsvorm: Het koor moet zijn opgericht als een stichting, vereniging, kerkgenootschap of een andere rechtspersoon die volgens Nederlands recht is opgericht.
Beleid en bestuur: Het koor moet een duidelijk en transparant beleid hebben dat gericht is op het bereiken van het algemeen nut. Het bestuur moet handelen in het belang van de doelstellingen van het koor en mag geen onevenredige voordelen bieden aan bestuurders of leden.
Activiteiten: Het koor moet activiteiten ontplooien die rechtstreeks gericht zijn op het dienen van het algemeen nut. Dit kunnen bijvoorbeeld concerten, culturele evenementen, educatieve programma's of sociale projecten zijn.
Geen winstoogmerk: Het koor mag geen winst nastreven en eventuele overschotten moeten volledig worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van het koor.
Financiële verantwoording: Het koor moet jaarlijks een financieel verslag opstellen en openbaar maken, waarin de ontvangsten en uitgaven worden verantwoord. Dit verslag moet voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ANBI's.
Integriteit en transparantie: Het koor moet integer handelen en transparant zijn over zijn activiteiten, financiën en bestuurlijke processen.

Een koor kan een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) aanvragen wanneer het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de Belastingdienst en omvatten onder meer:

Niet-winstoogmerk: Het koor mag geen winst nastreven en alle eventuele overschotten moeten worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de SBBI.
Sociaal belang: Het koor moet zich richten op het behartigen van een sociaal belang, zoals het bevorderen van cultuurparticipatie, het bieden van sociale cohesie in de gemeenschap, of het verstrekken van educatieve activiteiten.
Rechtsvorm: Het koor moet zijn opgericht als een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of andere rechtsvorm die is toegestaan volgens Nederlands recht.
Activiteiten: Het koor moet activiteiten ontplooien die rechtstreeks gericht zijn op het behartigen van het sociale belang. Dit kunnen bijvoorbeeld repetities, optredens, workshops, educatieve programma's of sociale activiteiten zijn.
Financiële verantwoording: Het koor moet jaarlijks een financieel verslag opstellen en openbaar maken, waarin de ontvangsten en uitgaven worden verantwoord. Dit verslag moet voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor SBBI's.

Het belangrijkste verschil tussen een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en een SBBI is het soort activiteiten dat wordt ontplooid en het doel van de organisatie. Een ANBI richt zich primair op het algemeen nut en kan een breed scala aan activiteiten ontplooien, terwijl een SBBI zich specifiek richt op het behartigen van een sociaal belang, zoals cultuurparticipatie of sociale cohesie, en beperkter is in de soorten activiteiten die het kan ondernemen.

Beide soorten instellingen kunnen bepaalde fiscale voordelen genieten, zoals vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ANBI's en het verlaagde tarief voor de vennootschapsbelasting voor SBBI's. Het is belangrijk om de specifieke eisen en voorwaarden van de Belastingdienst voor elk type instelling zorgvuldig te bestuderen en ervoor te zorgen dat het koor aan alle criteria voldoet voordat het een aanvraag indient.